بخشی از صادرات این مجموعه

بتنیر 20 دستگاه به کشور افغانستان

تراک میکسر 2 دستگاه به کشور ترکمنستان

اتومیکسر و دامپر به کشور عراق

تراک میکسر کشور سوریه